อาคารเรียนหลังที่ 16

โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน วันที่ ?? กุมภาพันธ์ – ?? กุมภาพันธ์ [...]